KLAVIR

Klavir je instrument sa tipkama koji proizvodi ton udarom batića, koji je povezan sa tipkom, u žicu. Opseg mu je od subkontra A do C5. Zbog svojih velikih tehničkih i muzičkih mogućnosti je jedan od instrumenata sa vrlo bogatom muzičkom literaturom.

Klavirska klavijatura ima 88 tipki - po jednu za svaki ton. Notacija se vrši u dva ključa. U violinskom ključu se zapisuje ono što svira desna ruka, a u bas ključu se notira ono što svira lijeva.

Informacije o školovanju

Osnovno muzičko obrazovanje za klavir traje 6 godina.

Učenik u I i II razredu ima dva nastavna predmeta:
- Glavni predmet - klavir
- Solfeđo.
Od trećeg razreda učenik pohađa i nastavni predmet:
- Skupno muziciranje.

Informacije o upisu u prvi razred pogledajte ovdje.

Nastavnici - Klavir

Sunčica Kuzmić

Lidija Kuzmić

Jasenko Džambić

Alma Hodžić

Radmila Petrak

Ena Ovčina

Selma Đonlagić Suljić

Samra Ibrahimović

Nina Božić

Nudžejma Huseinagić

Melika Demirović

Sarah Skopljak

Šef odsjeka za klavir

Ena Ovčina